Klachtenregeling

Klachtenregeling van Loods 9

Loods 9 vindt het belangrijk om op correcte wijze om te gaan met persoonsgegevens. Ook wanneer u een klacht heeft over de omgang of werkwijze van Loods 9 streven wij ernaar om hiermee in open- en eerlijkheid om te gaan.

Loods 9 heeft S. van Bon als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Zij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mocht u ergens tegen aan zijn gelopen in de werkwijze & omgang van Loods 9 aarzel dan niet en neem contact op met Loods 9. Wij nemen uw klacht dan ook serieus en proberen uw vragen en onzekerheden zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u hierna van mening blijven dat wij onzorgvuldig zijn omgegaan met de aard van uw klacht kunt u alsnog een klacht indienen bij de klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Contact gegevens Loods 9;
Loods 9
Langstraat 48a 6691 EH Gendt
026-7620741
info@loods9.com

 

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te
dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling
die moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U bent
cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het
onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.
In deze flyer informeren wij u over onze werkwijze en wat wij voor u kunnen betekenen.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan, wat kan uitmonden in een officiële klacht. De Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in het leven geroepen om klachten zo
soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen we gelukkig oplossen via een
goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen
van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan het
geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie. Zij doen dan een bindende
uitspraak over de zaak.
Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de
bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een
zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een
zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.
De procedure die wij bij onvrede of een klacht met u doorlopen, vindt u op de achterzijde
van deze flyer. Vanzelfsprekend kan deze procedure waar mogelijk ‘op maat’ worden
aangepast aan de specifieke situatie.


Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij
Klachtenportaal Zorg? Neem dan de volgende stappen:
 Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
 Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder contact
opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook
op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.

Spelregels bij onvrede of een klacht.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel klachten op een
laagdrempelige wijze te behandelen, openheid te geven over klachten binnen de zorg en
van deze klachten te kunnen leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te
hebben zodat klachten zorgvuldig worden afgehandeld. Hieronder vindt u de spelregels
die gelden bij het indienen van een klacht:
1. Informeer bij voorkeur eerst de zorgaanbieder over uw onvrede of over uw klacht;
2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een
onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
3. De formele termijn van de klachtenprocedure gaat in op het moment dat de
klachtenfunctionaris de klacht van en namens de cliënt met een brief of email kenbaar
heeft gemaakt bij de zorgaanbieder;
4. De zorgaanbieder heeft vanaf dat moment 6 weken de tijd om zich in te zetten om te
komen tot een oplossing. In deze periode is het mogelijk vragen, antwoorden en
standpunten uit te wisselen per brief of email en/of in gesprek te gaan;
5. Na 6 weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht, met
tenminste: de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn
genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
6. De termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De
zorgaanbieder brengt de cliënt daarvan op de hoogte en legt uit waarom. Alleen
wanneer de cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nogmaals een
verlenging mogelijk. De verlenging moet dan noodzakelijk zijn om tot een oplossing te
kunnen komen, zoals een mediation traject;
7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door de
zorgaanbieder, dan kunt u de klacht voorleggen als geschil aan de onafhankelijke en
erkende Geschillencommissie KPZ. Hiervoor worden griffiekosten berekend van €90; U
kunt daarbij eventueel een onderbouwde schadeclaim indienen.
8. De geschillencommissie bepaalt hoe de geschillenprocedure eruitziet en zal in de
meeste situaties hoor en wederhoor toepassen. De ingebrachte stukken en het
oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak waar beide
partijen zich aan moeten houden.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg B.V. en het geschillenreglement van de
Stichting Geschilleninstantie KPZ staan alle voorwaarden en regels voor de behandeling
van klachten en geschillen beschreven.
Wij waarborgen te allen tijde de privacy van de cliënt, de zorgaanbieder en zorgverleners.

© 2024 Klachtenportaal Zorg B.V. – KvK 75181630 – BTW NL860173215B01
info@klachtenportaalzorg.nl – Westeinde 14a – 1601 BJ Enkhuizen – NL 96 INGB 0007 7605 23